Hjælp til skifte af dødsbo læs mere...

SIDE MAP

ESBJERG

Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

BRAMMING

Nørregade 22
6740 Bramming
Telefon 7522 3044

Direkte kontakt

FINDFejl i ansættelseskontrakten kan koste dyrt!

Under ansættelsesforholdet giver indholdet af ansættelseskontrakten sjælden anledning til problemer, men ved ansættelsesforholdets ophør, bliver ansættelseskontrakten ofte nærlæst for at finde fejl.

Har medarbejderen ikke fået en ansættelseskontrakt eller opfylder kontrakten ikke lovens krav, har medarbejderen krav på en godtgørelse, som under skærpende omstændigheder kan være op til 20 ugers løn.

Godtgørelsen er ikke fradragsberettiget som lønudgift for virksomheden.

Er der tale om helt bagatelagtige fejl, som ingen betydning har haft, kan virksomheden måske slippe med en godtgørelse på 1.000 kr., men retspraksis har vist, at der ikke skal meget lidt til, før godtgørelsen bliver væsentligt højere. Er arbejdsgiverens navn f.eks. anført forkert, er der praksis for, at det kan det koste en godtgørelse på 2 ugers løn. Er der yderligere fejl i kontrakten, f.eks. om ferie, som har givet anledning til en tvist, er der eksempler på, at godtgørelsen er fastsat til 6 ugers løn.

Den 17. juli 2009 har Københavns Byret tilkendt en fyret medarbejder en godtgørelse på 15 ugers løn, svarende til ca. 100.000 kr., som følge af uklarhed om medarbejderens status som funktionær. Dommen er anket til Østre Landsret.

En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1.    Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
2.    Arbejdsstedets beliggenhed
3.    Jobbeskrivelse med angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori
4.    Begyndelsestidspunkt
5.    Forventet varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubegrænset
6.    Rettigheder vedrørende betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
7.    Varighed af opsigelsesvarsler og reglerne herom
8.    Løn, tillæg andre lønfordele, som f.eks. pension, fri bil m.v. samt udbetalingstermin
9.    Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
10. Angivelse af eventuel kollektiv overenskomst
11. Oplysningerne skal være givet senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, og skal gives til alle, der arbejder mindst 8 timer ugentligt og i et tidsrum længere en én måned.

Jørgen Søgaard Madsen Jørgen Søgaard Madsen

Advokat (L), indehaver

Sagsområder:

Ejendomshandel - Erhvervslejeret - Selskaber - Kontrakter

Generationsskifte - køb og salg af virksomheder - Strafferet

Dødsbobehandling - Forældremyndighed og bopæl - Tvangsfjernelse af børn

Tlf.: 7512 3044 
Mail.: jsm@advokathuset-esbjerg.dk