Ægtepagter læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Forretningsbetingelser for Advokathuset Esbjerg ApS

 

Disse forretningsbetingelser er gældende for de advokatopgaver af enhver art, som Advokathuset Esbjerg ApS - cvr. nr. 30696433 påtager sig for klienter efter den 1. januar 2021, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

Dine rådgivere: 

Advokater hos Advokathuset Esbjerg ApS er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Eventuelle advokatfuldmægtige vil være autoriseret under en af Advokathusets advokater og du kan altid få oplyst, hvilken advokat en eventuel advokatfuldmægtig er autoriseret under.

Både advokater og advokatfuldmægtige skal deltage i løbende efteruddannelse.

Advokathuset Esbjerg ApS er underlagt tavshedspligt. Vi lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger, vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Vi sikrer, at alle beskæftiget i Advokathuset Esbjerg ApS er bekendt med, at de pågældende har samme tavshedspligt.

 

Opgavens omfang og indhold:

Advokathuset Esbjerg ApS tilbyder juridisk bistand. Omfanget af den juridiske bistand aftales mellem klienten og den pågældende advokat, men omfatter kun dansk lovgivning og i enkelte tilfælde regler der følger af EU-retten.

Alle opgaver løses i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og hvidvaskloven, samt med respekt af reglerne om behandling af personoplysninger.

Advokathuset Esbjerg ApS opbevarer alle sagsakter på vores arkiv i mindst 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter udleveres dog i videst muligt omfang til klienten ved opgavens afslutning. Arkivet er p.t. såvel papirarkiv som elektronisk arkiv. 

Advokathuset Esbjerg ApS kan til enhver tid afslutte et samarbejde med en klient, men dog med respekt for begrænsningerne i de advokatetiske regler. Såfremt Advokathuset Esbjerg ApS afslutter samarbejdet med en klient, inden opgaven er færdigudført, skal der betales salær for det udførte arbejde frem til afslutningen af samarbejdet.

Klienten har på samme vis ret til på et hvilket som helst tidspunkt at bede advokaten om at standse arbejdet med opgaven. Også i dette tilfælde skal klienten betale salær for det udførte arbejde frem til afslutningen af samarbejdet.

 

Afregning:

Salæret fastsættes på baggrund af et samlet skøn over opgaven, herunder ved inddragelse af følgende kriterier:

Den medgåede tid

Sagens betydning for klienten

Sagens udfald

Sagstypen

Sagens omfang

Ansvaret forbundet med sagen

Derudover kan det indgå som et element ved fastsættelsen af vores salær, at der er udført arbejde uden for normal arbejdstid eller at sagen er af særlig hastende karakter.

Advokathuset Esbjerg ApS er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienter.

Udover vores salær skal du som klient forvente at skulle afholde udgifter til f.eks. retsafgifter, notargebyrer, tinglysningsafgifter, registreringsgebyrer, kørselsudgifter, bankgebyrer ved oprettelse af særskilte klientbankkonti, negative renter på særskilte klientbankkonti m.m. 

Advokathuset Esbjerg ApS giver så vidt muligt et overslag over prisen i forbindelse med sagens oprettelse. Såfremt det ikke er muligt at fremkomme med et overslag ved sagens oprettelse, oplyses nærmere omkring de forventede sagsskridt og de timepriser, der tages udgangspunkt i ved fastsættelsen af salæret.

Afregning sker som udgangspunkt ved sagens afslutning. Vi tager dog forbehold for at kræve delafregning, når et sagsskridt i en sag afsluttes.

Advokathuset Esbjerg ApS er berettiget til at opkræve depositum til sikkerhed for vores salær.

Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves rente og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.

 

Ansvar og ansvarsbegrænsning:

Advokathuset Esbjerg ApS er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, de advokatetiske regler samt dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar og professionsansvar.

Advokathuset Esbjerg ApS har en lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, som dækker vores rådgivning. Vores forsikringsselskab og garantistiller er:

HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København K. - CVR-nr. 37276251

Policenummer 156-08654898-14002.

Advokathuset Esbjerg ApS er ikke erstatningsansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste, driftstab eller tab af goodwill.

Advokathuset Esbjerg ApS er underlagt reglerne om hvidvask og klientkonto. I forbindelse med visse opgaver er vi derfor forpligtede til at indhente identitetsoplysninger på vores klienter og opbevare disse.

Advokathuset Esbjerg ApS har samleklientkonti i Skjern Bank.

 

Værneting:

Advokathuset Esbjerg ApS opfordrer til, at eventuelle tvister altid søges afklaret med den ansvarlige advokat.

Klienter kan indbringe klager over såvel rådgivning som salærets størrelse for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 

www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx  

Tvister skal afgøres ved Retten i Esbjerg. Forbrugere kan dog altid sagsøge Advokathuset Esbjerg ApS ved deres eget værneting, såfremt forbrugeren er bosat i Danmark.