Boligsalgets ABC læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Persondatapolitik

 

Det er nødvendigt at give dig som mulig kunde oplysninger omkring vores persondatapolitik. 

Når du kontakter os - såvel personligt som elektronisk (herunder besøger vores hjemmeside) - behandler vi dine personoplysninger. Ligeledes vil vi under en behandling af en sag ved os behandle dine personoplysninger, hvilket bliver et naturligt led af en sagsbehandling.

 

HVORNÅR ANVENDES PERSONOPLYSNINGER?

Vi modtager og behandler personoplysninger som led i vores sagsbehandling i forbindelse med vores advokatvirksomhed. Grundlaget for vores behandling er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7.

Behandlingen af personoplysninger kan skyldes flere forhold, men det mest almen er at du er klient hos os, at du er modpart til en af vores klienter, eller du er vidne/anden part i en sag, som vi fører, arving i et dødsbo, indsat i et testamente, eller fordi dine personoplysninger af andre årsager indgår i en sag hos os.

Vi indsamler bl.a. dine personlige oplysninger, når vi afholder et møde og oplysningerne afgives af dig i den forbindelse, når vi beskikkes af Retten som f.eks. forsvarer eller bistandsadvokat, advokat i familieretslige sager og i disse forbindelser modtager relevant sagsmateriale, når vi modtager købsaftaler, testamenter i dødsboer, når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler; når du ansøger om en stilling hos os, og når du reagerer på vores kommunikation eller anmodninger om oplysninger.

Når du bliver en af vores kunder, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave der skal løses for at opfylde vores del aftalen, eller for at opfylde en juridisk forpligtelse vi som advokatvirksomhed er pålagt.

Når vi registrerer og elektronisk behandler personoplysninger om dig, så skal vi som dataansvarlig give dig nogle informationer om hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilket fremgår nedenfor. 

Vi understreger i den forbindelse, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

Dine personoplysninger vil også blive anvendt bl.a. for at opfylde lovkrav og de pligter, vi har som advokater f.eks. til at gennemføre interessekonflikttjek og kundekendskabs-procedurer forud for opstart af sagsbehandlingen samt for at kunne forsvare os mod eventuelle retskrav.

Vi har på Advokathuset Esbjerg bl.a. truffet tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger på bedst mulige måde, herunder anvendes der kodede systemer og mulighed for anvendelse af sikkermailløsninger. 

 

HVAD INDSAMLER VI?

Hvilke typer personoplysninger vi har behandler om dig, afhænger primært af vores relation. Som kunde hos os indsamler vi dit navn, cpr.nr., e-mailadresse, telefonnummer, adresse, samt informationer om den konkrete sag således at vi kan opfylde vores del af aftalen med dig om levering af juridiske ydelser, eller når det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares.

I visse – afhængigt af sagens karakter – kan der også være tale om følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om f.eks. helbredsmæssige forhold samt oplysninger om strafbare forhold.

 

HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Som led i sagsbehandlingen/sagsførelsen kan videregivelse dine personoplysninger til andre være nødvendigt. Videregivelse vil typisk kunne ske til domstolene, andre advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil ske inden for rammerne af lovgivningens rammer og de øvrige regler, vi som advokatvirksomhed er underlagt, herunder tavshedspligten for advokater. 

Vi vil også være forpligtet til at videregive identitetsoplysninger til pengeinstitutter med henblik på opfyldelse af hvidvasklovens krav om identifikation af de reelle ejere af indestående på Advokathuset Esbjerg ApS generelle klientkonto eller særskilte klientkonti, som er oprettet af os hos det pågældende pengeinstitut vedrørende klienten. Dette bl.a. i forbindelse med dødsbobehandling. 

Vi deler desuden dine personlige oplysninger med vores leverandører der udfører tjenester på vores vegne, f.eks. hosting-tjenester, e-mail tjenester og leverandører af informationsteknologi. Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af leverandører, der udfører sådanne tjenester på vores vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger, når det kræves af lovgivningen, og når det er nødvendigt for os for at opfylde vores aftale med dig.

Dine personlige oplysninger indsamlet af os vil ikke blive sendt til lande uden for EU/EØS.

 

HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens karakter og baggrunden for opbevaringen. Dine personoplysninger slettes typisk 5 år efter, at den sag, hvori oplysningerne indgår, er afsluttet, medmindre vi af andre årsager er forpligtet til at opbevare disse længere, eller sagens karakter medfører et behov for en længere opbevaringsperiode.

For at kunne holde forbindelsen og kommunikere fremadrettet opbevarer vi med hjemmel i interesseafvejningsreglen, relevante og almindelige kontaktoplysninger om klienter, leverandører og andre relevante interessenter i min. 10 år.

 

HVORDAN SIKRER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme personoplysninger. 

Meget kommunikation vil ofte foregå via e-mail. Såfremt en mail indeholder ikke-følsomme personoplysninger, sendes den som helt almindelig mail. E-mail indeholdende følsomme personoplysninger sendes via sikkermail, almindelig post eller benyttelse af mundtlig kommunikation. Sikkermail forudsætter dog, at modtageren kan modtage sikkermail, eller at vi benytter vores sikkermailsystem til borgere, hvorved der fremsendes særskilt kode pr. SMS til at åbne en krypteret mail. 

Advokathuset Esbjerg ApS kan ikke garantere sikkerheden af de personoplysninger, som sendes til os via almindelig e-mail. Enhver fremsendelse af personoplysninger til os via almindelig e-mail sker derfor på eget ansvar. Vi opfordrer til at der ikke sendes fortrolige personoplysninger til os, der ikke er krypteret. Der er etableret mulighed for fremsendelse af sikkermail via vores hjemmeside - et lukket ”end to end” system.

 

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

Du har ret til at få opdateret eller rettet dine oplysninger, hvis disse ændres, eller hvis du mener, at oplysninger vi har samlet om dig er unøjagtige.

Du kan også bede os om adgang til at se hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan også anmode os om at standse eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Samtidig kan du også anmode om at få slettet dine personlige oplysninger, medmindre vi har en ret eller pligt til fortsat at opbevare disse.  Anmoder du om at standse, begrænse eller få slettet dine personlige oplysninger, kan dette indebære, at vi ikke længere kan opfylde den aftale, vi har med dig.

Skulle der opstå et sikkerhedsbrud vil vi informere de relevante databeskyttelses-myndigheder og informere dig om bruddet, hvis dette vil medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.